استراتژی‌ها، قوانین، مقرره/مصوبه و استانداردهای مرتبط با انرژی


در سی سال گذشته اسناد متعددی در زمینه انرژی تدوین و تصویب شده است که شامل استراتژی‌ها، قوانین، مقرره/مصوبه و استانداردهای مختلفی است. در شکل پیوست نام سند به همراه سال تدوین آن نشان داده شده است. همچنین فایل هریک از اسناد نیز به صورت مجزا جهت دریافت مخاطبان گرامی ارائه شده است

برای دریافت هر سند روی لینک مرتبط با آن سند کلیک نمایید:


 

//isti.ir/X477